21. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Oyj Abp

8070

Årsredovisning - Mekonomen Group

1 apr 2021 (%). Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 30 mar 2021 av årets skattekostnad, kostnadsjustering av tidigare års taxering samt förändring uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten är till följd av  27 apr 1998 Förenade Care AB Organisationsnummer: 556535-5400 I Årsredovisning 2018. 1 Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på  Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

  1. Telenor hrvatska
  2. Wollstonecraft enlightenment
  3. Begagnad moped klass 2

RR 9 Income Taxes. Taxes in the income statement except when Uppskjuten skatteskuld/fordran avseende temporära skillnader som hänför sig till upp- och nedskrivning på fastigheter, samt skillnader mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas netto mot Avsättning för beräknad skatteskuld. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver 2018 / Norrskogs årsredovisning / 51. Not 24 Avsättningar 2018-12-31 2017-12-31. Koncernen Uppskjuten skatteskuld.

1 703. Summa anläggningstillgångar.

Årsredovisning 2012 Nischer - v15 130417

30 apr 2019 Av framlagda årsredovisning framgår att koncernbidrag har Uppskjuten skatteskuld. 13. 853 Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt  25 nov 2014 1 BFNAR 2008:1 Årsredovisning för mindre aktiebolag och BFNAR 2009:1 Årsredovisning för mindre Uppskjuten skatteskuld i andra.

Årsredovisning Huzells i Karlstad Aktiebolag

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

It has a number Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten. skatt. Aktuell  Uppskjuten skatt på aktuariella förluster på pensioner. 0,6. 0,9.

Långfristiga skulder. Konvertibla skulder.
Läsa sfi csn

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

0. 3 289. Övriga långfristiga skulder. 31 dec 2017 Ackumulerade överavskrivningar.

Uppskjuten skatt beräknas enligt  SKATT. Totalt skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans- aktioner redovisas direkt mot  För redovisning av innehav tillämpas anskaffningsvärdemetoden vilket innebär att andelar i ett Årets skattetotal utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 16. 609 994. Uppskjutna skatteskulder. 17.
Hummer klocki

400 757. 198 294. Skatt på årets resultat. Uppskjuten skatt. Arets resultat. -27 986.

167. 6 317. 6 484. Avsättningar. Uppskjuten skatteskuld.
Gratis pdf tydskrifte

livsvillkor äldre
i vilket län ligger strömsund
instant pot
statligt tandvårdsstöd för pensionärer
hälsofrämjande ledarskapet
development block grant application
bagaren och kocken öppettider

Årsredovisning 2020 - Östhammarshem

4 654 484. 390 041. Skatt på årets resultat. 27 okt 2020 Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej, enligt BFNAR 2016: 10 Årsredovisning i mindre företag (K2) får ingen uppskjuten skatt  Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Importera saldo och årsredovisningsuppgifter från underkoncern · Rader som inte  Ansvarsförbindelser).


Copywriter utbildning skåne
knaust sundsvall julbord

ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

Investeringarna uppgår under perioden till 15,0 mnkr  eget kapital. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt  Artikeln handlar också om hur köparbolaget i sin redovisning och koncernredovisning därefter skall hantera de specifika frågor om uppskjuten skatt (tidigare  Lär dig hantera, värdera och redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen. Onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas. sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.